Skip to main content

Algemene voorwaarden Coaching

Algemene voorwaarden

Versie 2024.01

Voor dienstverlening door Kindercoaching indeTekentuin.

Monique de Vaan – van Zutphen

Stiftstraat 17

6584 AK Molenhoek

Telefoon: 06-45670383

Email: indetekentuin@gmail.com

Website: www.indetekentuin.nl

KvK: 74679929

1. Algemeen

Kindercoaching indeTekentuin richt zich op kortdurende begeleiding van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De gesprekken zullen meestal plaatsvinden in mijn praktijkruimte. Een intakegesprek kan indien gewenst ook bij ouders thuis plaatsvinden.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtgever : de partij die opdracht geeft
opdrachtnemer : indeTekentuin

2. Annulering en opzegging

– Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos binnen 24 uur voor aanvang. Het per e-mail of whatsApp, maar kan ook telefonisch. Hierna worden de volledige kosten voor een coachingsessie in rekening gebracht. Bij ziekte gaarne overleg.

– Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

3. Tarieven

  • De tarieven staan op de website. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd. 
  • Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

– De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

4. Betalingsvoorwaarden

Na iedere afspraak ontvangt u een factuur per e-mail
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het bedrag dient over gemaakt te worden op het op de factuur vermelde rekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer.

  • kindercoaching wordt meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar.

– Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt indeTekentuin een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is indeTekentuin gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten,

€ 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is indeTekentuin genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is indeTekentuin gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

5. Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke en psychische klachten raad ik u aan eerst contact op te nemen met uw huisarts. Ik sluit elke aansprakelijkheid uit ter schade of letsel
voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door indeTekentuin.

6. Verplichtingen indeTekentuin

Kindercoaching indeTekentuin is resultaatgericht zonder dit resultaat te kunnen garanderen. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.

7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Kindercoaching indeTekentuin is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De handtekening van beide ouders is dus noodzakelijk. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. IndeTekentuin kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

8. Vertrouwelijkheid

IndeTekentuin verplicht zich tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van een coachingsessies tenzij een wettelijke plicht rond bekendmaking geldt.

9. Regels rond afspraak

  • de ouders zijn niet aanwezig bij de sessies, tenzij op verzoek van de kindercoach.
  • Er is geen wachtruimte aanwezig. Dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt.

10.Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld

Indien indeTekentuin gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met
opdrachtgever hierover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

11. Verslaglegging en archivering

  • de oudergesprekken dienen ter vervanging van verslaglegging. Indien verslaglegging toch gewenst is, dan zal daarvoor het uurtarief in rekening gebracht worden.
  • IndeTekentuin is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen.
  • IndeTekentuin zal daarentegen wel een privédossier per cliënt aanmaken en archiveren voor haar eigen administratie.

12. Klachtenprocedure

Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.
Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u tot een bevredigende oplossing te komen.